Ansatte konfliktrådet f.v.: Morten Daleng, Mona Hammerfjeld, Hans Einar Eriksen, Håvard Haugsnes, Iren Nilsen, Anita Finsveen, Christina Aas, Thomas Bjørnerud, Kari Vik, (Wenche Drevland ikke tilstede)

700 saker til Konfliktrådet Nordland i 2019

Skrevet av Trine Sivertsen
09.01.2020 21:00 - OPPDATERT 10.01.2020 12:02

Konfliktrådet i Nordland mottok 700 saker i løpet av 2019. Den største saksmengden omhandler voldssaker og trusler, og utgjør 27 prosent av sakene.

PRESSEMELDING:
− Det er ofte straffesaker som er sendt oss fra Nordland politidistrikt. Her er det også overvekt av unge gjerningspersoner mellom 15 – 25 år. I disse sakene får fornærmede og gjerningsperson tilbud om å snakke sammen om lovbruddet som har skjedd, for så å komme frem til en skriftlig avtale som handler om hvordan gjerningsperson kan rette opp noe av det som har skjedd.

− Etter det kommer kategorien nærmiljøkonflikter som ofte er saker direkte fra den enkelte innbygger. Det omhandler i hovedsak nabokonflikter av ulik art, snø, trampoliner og trær som er til sjenanse, støy, bruk av fellesareal, hundesaker osv.  Vi ser at de som samtykker til å møte i Konfliktrådet ofte sammen finner gode løsninger på utfordringene de står i.

− Antall unge lovbrytere mellom 15-18 år som har fått ungdomsoppfølging eller idømt ungdomsstraff  er for Nordland 56 stk. på ungdomsoppfølging og 1 stk. idømt ungdomsstraff. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

− Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser. Vi har også hatt 76 saker i Nordland der gjerningsperson har vært under 15 år.

− Til å lede våre møter har vi meklere rundt i kommunene slik at meklingsmøtene kan være i den kommunen der lovbruddet har skjedd eller konflikten har oppstått. I Nordland har vi 58 meklere.

 
Flere får ungdomsstraff

− Konfliktrådene i Norge mottok 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde.  

− Antall ungdomsstraffer har økt til 71 i 2019 fra 54 året før. Siden iverksettelsen i 2014 er 269 idømt ungdomsstraff, mens 1984 har fått ungdomsoppfølging. I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at lovbrudd får umiddelbare konsekvenser.

− I tillegg til vold og trusler utgjør økonomiske konflikter 10,7 prosent av samlet sakstall med 747 saker, nabokonflikter 9 prosent med 627 saker, naskeri 8,2 prosent med 572 saker og krenkelser 7,1 prosent med 496 saker.   

− I løpet av 2019 er Konfliktrådet organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum.

Mona L. Hammerfjeld
Leder, Konfliktrådet Nordland