Eivind Holst Foto: Morten Moe

Basseng i Vågan

Skrevet for Redaksjonen
07.09.2019 19:30 - OPPDATERT 08.09.2019 10:02

LESERINNLEGG: De siste 50 årene har Vågan Kommune kun hatt basseng i Henningsvær, Svolvær og Digermulen. Frem til for 15 år siden leide kommunen basseng hos Lofoten Folkehøyskole.  Bassengene i Henningsvær og Digermulen holder åpent 12 uker pr år, mens Svolvær har holdt åpent i ca. 40 uker pr år.

I 2005-2008 brukte Vågan Kommune betydelig summer på å renovere Svolvær Basseng og bygge nye garderober m.m ca. 13 Mill kr. Siden da er bassenget i Svolvær renovert en gang til, i 2010-2011, for ca. 7-8 Mill kr, for å unngå vannlekkasjer inn i skolebygget, bytte teknisk anlegg samt skiftet vinduer, avfuktingsanlegg, og ventilasjonsanlegg. Det har i de siste årene også vært gjort vedlikeholdstiltak for å sikre fliser som faller av veggen, og tette lekkasjer fra vannrennene i bassenget. Det som gjenstår er basseng grop, betong rundt basseng grop, og en del teknisk anlegg. Svolvær basseng har vært sak i kommunens Arbeidsmiljø utvalg opp mot alt for mye støy, og ønske fra ansatte om bygningstiltak for å for å begrense støy i bassenget. I 2018 ble det i eiendomsforetaket behandlet en utredning av betongkvaliteten i bassenget, som gav nedslående resultater om armeringskorrosjon og høyt innehold av klorider i betongen. Restlevetiden er maksimalt 10-15 år. Alternativt kan det meste av betong knuses og bæres ut, og nytt basseng støpes eller det kan sette inn et metallbasseng. Netto kostanden for kommunen ifølge sak fra Vågan Eiendom, behandlet i kommunestyret 8/4-19, vil være ca. 14 Mill kr, brutto kostand kr 28 mill.

Vågan Eiendom fikk i oppdrag fra kommunestyret 8/4-19 å også utrede muligheten for et frittstående bassenganlegg med større kapasitet, som et alternativ til å fortsette med å bruke «gode penger», etter alle de «dårlige pengene» på Svolvær basseng, bygget på slutten av 1960 tallet.

En eventuell rehabiliteringsprosess av eksisterende basseng vil kunne strekke seg over 2 år, og dermed vil Vågan stå uten bassengkapasitet for både skolesvømming og svømmeklubb i uforholdsmessig lang tid! Bassenget i Svolvær er i tillegg smalt til å brukes som konkurransebasseng slik at man vil bli tvunget til å gjøre bygningsmessige endringer dersom ønske om utvidelse til konkurransebasseng også skal ivaretas. Det vil kunne gjøre rehabiliteringsalternativet vesentlig dyrere enn det utredning kommunestyret fikk i april 2019. Et nytt badeanlegg et annet sted i Svolvær – la meg kalle det «Badebukta Folkehelsebad» - er foreløpig vurdert å ville koste netto 55 Mill kr, og brutto 110 Mill kr, dette etter Model fra www.Bjorkebadet.no, som brutto hadde prosjektkostnad på 94 Mill kr. Dersom Svømmebassenget ved Svolvær Skole ikke skal rehabiliteres, vil disse arealene kunne bli ombygd til å dekke andre arealbehov ved Svolvær Skole i fremtiden. F.eks. aktivitetsområde eller klasserom.

Investeringene per elev ved Svolvær Skole er på ca. 330.000 kr. Investeringene per elev ved Strauman oppvekstsenter er ca. 1.100.000 kr. Investeringene ved Kabelvåg Skole, slik det nå er vedtatt bygd, vil være ca. 800.000 per elev. Inntektene til Vågan kommune til å drifte og utvikle oppvekstsektoren er per elev, det er derfor relevant å kjenne investeringene pr elev, når vi planlegger nye investeringer, for til syvende og sist skal dette kunne balanseres ut i de kommunale regnskapene innenfor oppvekstsektoren. Allerede i dag, før Kabelvåg Oppvekstsenter bygges, bruker Vågan Kommune betydelig mer enn kommunegruppe og nasjonalt snitt pr elev. Ca. 25.000 kr per elev mer, brukes enn snittet for landet. Eller ca. 25 mill kr pr år mer, enn hva en snitt kommune ville bruke.

I kommunestyrets vedtak 8/4-19 er det pekt på at et eventuelt nytt badeanlegg vil få egenkapitalutfordringer for kommunen, og at formannskapet skal ta stilling til samarbeidsmodeller. Vi vet allerede at Lofoten Kulturhus, med et KF til drift og et AS til eierskap vil være en mulig modell. Jeg har etter vedtaket i april forhørt meg med noen aktører, og fått tilbakemelding at det vil være interessant å støtte et slik prosjekt med privat kapital. F.eks. kan det tenkes en modell der vi etablerer et AS med 25 Mill i egenkapital, hvor 12 Mill hentes fra private og 13 Mill skytes inn fra kommunen, resterende opptas som lån til «Badebukta Folkehelsebad AS». En kan også tenke seg at dette folkehelsebadet bør ligge ved havet, slik at man kan lage mulighet for å svømme i havet, og gå inn i badstue i folkehelsebadet. Et folkehelsebad vil også kunne ha tilbud til barn under 5 år gjennom plaskebasseng, og heve/senke bunn i et lite basseng som kan varmes ekstra opp. Det vil også være naturlig at innbyggere og besøkende i større grad vil benytte et slikt utvidet tilbud alle dager i uken, hele året igjennom. Analyser utført for andre folkehelsebad prosjekter tilsier at et folkehelsebad i Svolvær bør kunne tiltrekke seg 35.000 besøkende pr år, og derigjennom kunne forsvare investeringene som gjøres i et slikt bredere tilbud, enn det kun å bygge et basseng vil kunne forsvare. Det vil da bidra til å løfte attraktiviteten for hele Vågan og Svolvær, som bosted, og besøksted, og være en god aktivitet å kunne tilby. Dersom dette legges sentrumsnært, vil parkeringskapasitet kunne benyttes av arbeidspendlere og besøkende. Jeg tenker også at det i det videre arbeidet vil være naturlig å drøfte om folkehelsebadet kan gjennomføre svømmeundervisningen for elevene, slik at vi kan samle og spisse kompetansen for de som gjennomfører svømmeundervisningen i vår kommune.

Hvorfor bør det være et basseng i Svolvær, hvorfor ikke utrede andre mulige lokaliseringer og bassengtilbud andre steder i kommunen når vi første er i gang, slik enkelte har tatt til orde for? Denne saken dreier seg om behovet for å gjøre noe med bassenget i Svolvær, derfor heter saken «Investeringsprosjekt Svolvær Svømmehall». Kan du tenke deg hvordan det ville vært om vi under saken «Kabelvåg oppvekstområde», skulle stoppet saken for å utrede barnehagebehovet, gymnastikksal behovet, eller behovet for mer areal pr elev, andre steder i kommunen også. Alle saker som kommunestyret behandler kan jo selvfølgelig utvides til å også handle om noe annet, og noe mer! Men da hadde vi sjeldent fått kommet i gang med noe som helst her i kommunen, annet enn å utrede, selvfølgelig. Det er mulig dette er noe av forklaringen på at vi har måtte renovere stort sett det meste av kommunale bygg, og skifte ut maskiner og utstyr fra 70-, 80- og 90-tallet, som burde vært skiftet ut for lenge siden, hos bl.a. brann og teknisk drift i disse årene.

I Svolvær har 1000 av våre skoleelever sin «arbeidsplass», 50% av befolkningen bor der, og ca. 80% av turistene oppholder seg der. En løsning for et folkehelsebad i Vågan må av hensyn til at både kostnader og inntekter skal ha sjanse til å balansere, legges i gangavstand for elever i Svolvær, og i nærheten av hoteller og andre servicetilbud. Flere av bussrutene har sin endestasjon i Svolvær, ferga fra Skrova kommer på land i Svolvær slik at det også for elevene i distriktene av Vågan vil være best å ha Svolvær som destinasjon. Dersom man bruker bestilt transport i en retning og rutebuss i den andre retning vil dette resonnementet stå seg. Er det riktig i fremtiden å utrede bassengstrukturen i Vågan? Ja, det vil være naturlig at også Henningsvær og Digermulen sine bassenger utredes, samt at der gjøres en vurdering om det er behov, og ikke minst økonomiske rammer for basseng andre steder i kommunen. Hensikten i denne saken har vært å finne ut hva vi skal gjøre med bassenget i Svolvær – renovere eller igangsette nybygg. Et nybygg vil muliggjøre et langt bredere tilbud, økt kapasitet, økt tilgjengelighet, og økt kvalitativt tilbud. Det haster også å få gjort avklaringen slik at vi kan ha et ferdig prosjektert og regulert tiltak som kan påbegynne byggingen i løpet av de neste 4-5 årene.

Det som på kort sikt garantert må gjøres i kommende budsjett, er å sørge for at bassenget i Svolvær kan holdes åpent alle dager i uken i de kommende årene. Der finnes også tilskuddsordninger som kan bidra til finansieringen av en slik økt åpningstid. I tillegg må skolene i Vågan sørge for at de utnytter bassenget i Svolvær mye bedre enn hva som har vært tilfelle. Det er ut fra kapasitetsutnyttelse ikke bra og organiserer dette slik at bare 12-14 elever bruker bassenget pr time i skoletiden. Det er bassengressursene alt for knapp til. En kapasitetsøvelse gir følgende: 6 skoletimer pr dag med 25 elever pr time= 25*6=150elever pr dag*5dager= gir en kapasitet på 750 elever pr uke i 40 uker. I Henningsvær 12*6=72 pr dag, 360 elever pr uke i 12 uker, og tilsvarende i Digermulen.  En liten refleksjon på slutten av valgkampen vil jeg koste på meg- Oslo kommune har 9 bassenger på sine 673.000 innbyggere, eller 75.000 innbyggere pr basseng. Bodø Kommune har 6 basseng på sine 52.000 eller 8.666 pr basseng, og vi i Vågan har 3 på 9600, eller 3200 innbyggere pr basseng. Dersom vi kan få til et skikkelig godt svømme tilbud, som også alle våre gjester er med å finansiere, er det trolig den beste langsiktige løsningen vi kan få til å finansiere her i Vågan. Det finnes jo også alternativet der noen private vil bygge og drifte alt, mens kommunen leier dagkapasitet til skolene, men det får fremtiden vise.

Godt valg – Stem Høyre ved kommune og fylkestingsvalget 2019

Eivind Holst
Ordførerkandidat for Vågan Høyre

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.