Line Samuelsen i Destination Lofoten og Remi Solberg i Lofotrådet etterspør en aktiv næringspolitikk for reiselivet i en felles uttalelse.

Dette er Lofotens forventninger til regjeringens reiselivspolitikk

MENING: Reiselivsnæringen er viktig for Lofoten. Den skaper arbeidsplasser, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn. Reiselivsnæringen er en mangfoldig og kompleks næring hvor utfordringer og virkemidler må ses i sammenheng og på tvers av politikkområder. Vi ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å ta aktive politiske grep og ansvar for en næring som er viktig, særlig for oss i distrikts-Norge.

Lofoten ber den nye regjeringen stille seg bak den nasjonale reiselivsstrategien som ble ferdigstilt og overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i april 2021. Dette er en helhetlig faglig strategi som favner helheten og kompleksiteten i reiselivet. Strategien er det styringsverktøyet som gjør at et mangfoldig reiseliv kan trekke i samme retning.

Lofoten ber regjeringen oppnevne en statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for å følge opp regjeringens næringspolitikk på reiselivsfeltet.

Lofotrådet og Destination Lofoten vil også trekke frem tre enkelttiltak som er viktig å få i gang raskt:

Restart reiseliv 2021 – 2024: Covid-19 har truffet reiselivet hardt. Før pandemien var Lofoten godt på vei til å bygge opp en helårs næring, og antall besøkende fra utenlandske markeder oversteg norske gjester. For å få til helårs trafikk og gjenoppbygge en bærekraftig næring er vi avhengig av at det de nærmeste årene satses med økte midler.

Lofoten ber regjeringen sette av økte ressurser til produktutvikling, markedsbearbeiding og rekruttering for å gjenoppbygge reiselivsnæringen.

Bærekraftig besøksforvaltning og fellesgodefinansiering: Mange reisemål, som Lofoten, har gjennom økt trafikk merket press på naturog kulturressurser. Med økt friluftsinteresse fra gjestene opplever vi at behovet for tilrettelegging er presserende for å unngå forsøpling, slitasje og ubalanse/gnisninger mellom lokalbefolkning og gjester. I Lofoten jobber vi aktivt med besøksforvaltning, og kommunene tar en stor kostnad med tilrettelegging og drift av fellesgoder. Her trengs ikke mer utredning, men igangsetting av pilotprosjekter for å høste erfaringer.

Lofoten ber regjeringen om å godkjenne og iverksette det til NFD omsøkte pilotprosjektet om fellesgodefinansiering, ledet av Visit Sognefjord, med forslag om fem konkrete piloter i hele Norge.

Transport, tilgjengelighet og bærekraft: Det er for vanskelig og kronglete å reise i distrikts-Norge og det er behov for mindre miljøavtrykk fra reisen. Det er nødvendig å se på mer sømløse løsninger som både gir lavere utslipp og som blir attraktive for forbrukerne. Det er behov for å prøve ut nye løsninger i forpliktende samarbeid med samferdselsmyndigheter, transportører, formidlere, bedrifter og destinasjoner.

[annonse]
Lofoten ber regjeringen om å sette i gang piloter for grønne og sømløse reiser i distrikts-Norge og ber om at Lofoten blir en av disse pilotene.

Remi Solberg,
Leder i Lofotrådet

Line Renate Samuelsen 
Daglig leder i Destination Lofoten