Ei lykke at Langtidsplanen ikke ble behandlet i vår

Skrevet for Redaksjonen
07.09.2020 07:00 - OPPDATERT 07.09.2020 16:02

LESERINNLEGG: Bare kort tid etter at behandlingen av Langtidsplanen for Forsvaret skulle vært ferdig i Stortinget, kom beskjeden om at US Marines reduserer fra 700 til 20 soldater på norsk jord. Det at en samlet opposisjon sendte Langtidsplanen tilbake til regjeringa gir oss en mulighet til å ta ansvar og gi Forsvaret den styrkingen som trengs.

Senterpartiet har lenge pekt på hvor viktig det er at Norge tar større ansvar for norsk sikkerhet. Dette mener vi på bakgrunn av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon i våre nærområder og fordi man over lang tid har fått signal om et vesentlig økt forsvarsfokus på Kina og Stillehavsområdet fra USA sin side.

Det er derfor interessant når Hårek Elvenes skriver i Aftenposten den 11.08 at «Det er tydelig at USA mener alvor med at Europa og Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet». Det er tydeligvis en realitet som regjeringa ikke har tatt innover seg før USA i juli kunngjorde at det amerikanske marinekorpset (USMC), vesentlig reduserer antall soldater på norsk jord.

I Langtidsplanen som Høyre-regjeringa la fram for Stortinget i vår, og som en samlet opposisjon sendte i retur, var ikke denne realiteten å spore. I framlegget fra regjeringa er det skildret tre hovedlinjer for utvikling av forsvaret av Norge. Nasjonal evne, NATO og bilateral støtte og forsterkning fra nære allierte. Av disse tre er den siste hovedlinja vesentlig tyngre vektlagt fra regjeringa i dette framlegget til Langtidsplan enn forrige plan. USA er flere ganger nevnt i planutkastet som vår nærmeste allierte, så med regjeringa sin plan legger man opp til at USA i enda større grad enn før skal ta ansvar for vår sikkerhet.

Samtidig som regjeringa sin Langtidsplan la opp til å gjøre oss stadig mer avhengig av vår nærmeste allierte, har man nå fått stadfestet at USA sitt økende militære fokus mot Stillehavsregionen og spesielt Kina, går på bekostning av nærvær i Europa og våre nærområder.

Sjefen for det amerikanske marinekorpset, har nylig skildret den største organisasjonsendringen marinekorpset har sett i nyere tid. Fokuset skal bort fra vedvarende landstrid og US Army skal overta avgjørende landoperasjoner. US Army er tunge mekaniserte styrker som ikke flytter seg i nærheten like fort som US Marines. Frem til nå har US Marines kanskje vært den viktigste og mest konkrete forsterkingen av Norge i krise og krig. For Norge betyr dette helt konkret at vi må holde ut lengre selv, før vi får hjelp fra allierte.

Dette er selvsagt ei uheldig endring for Norge sin del, men det viser hvor mye det haster med å styrke Forsvaret vårt. Langtidsplanen ble sendt i retur fordi Høyre-regjeringa hadde lagt opp til fire år uten reell styrking av den norske forsvarsevnen. Det har vi allerede fått bevis at er en total ansvarsfraskrivelse. Når Langtidsplanen skal behandles på Stortinget i høst skal Senterpartiet jobbe for et forsvar som setter oss i stand til å møte de sikkerhetsutfordringene vi står ovenfor, det trenger Norge!

Liv Signe Navarsete
Stortingsrepresentant Senterpartiet