Illustrasjonsfoto. Statens vegvesen

Etterlyser bom på Gimsøybrua og flere gang- og sykkelstier

Skrevet av Mari Rokkan
07.07.2018 15:00 - OPPDATERT 08.07.2018 17:22

26. juni møtte regionens ordførere Statens vegvesen for å etablere en politisk referansegruppe for ny E10 fra Fiskebøl til Å.

Her kan du lese referatet fra møtet:

Tilstede: Torbjørn Naimak, Reidar Johansen, Stein J. Johansen, Unni Kufaas, Geir Jørgensen, Steinar Rask, Siv Wisthus-Nohr, Hans Richardsen, Stefan Kersting, Eivind Holst (Vågan kommune), Svein Eggesvik (Nordland fylkeskommune), Lillian Rasmussen (Moskenes kommune), Remi Solberg (Vestvågøy kommune).

Innledning:
Torbjørn Naimak orienterte om prosjektet som er forankret i NTP 2018-2029, og som er delt i to delstrekninger: Fiskebøl-Nappstraumen og Nappstraumen- Å. Prosjektene ligger i siste 6-årsperiode 2024-2029. Det er i 2015 utarbeidet KVU for E10 Fiskebøl-Å og hovedhensikten med prosjektet er å redusere reisetiden innad i regionen og til naboregionene, samt å gjøre vegen mer robust gjennom å eliminere flaskehalser og naturfarepunkter. Herunder gjennomføre skred-, vind- og bølgetiltak, samt at vegen skal breddeutvides. Det kan være behov for å se på andre løsninger enn foreslått i KVU, bl.a. med bakgrunn i at ny lufthavnstruktur i Lofoten står i sammenheng med vegnettet. Videre kan det være aktuelt å se på noen endringer på Vestvågøy.

Oppgradering av Nappstraumtunnelen gjennomføres som ledd av oppgradering etter Tunellforskriften og er ikke tatt med i KVU. Tunelloppgraderingen vil bli veldig utfordrende mht trafikkavviklingen og trafikkmengden både sommeren og vinteren. Det vurderes å etablere fergeforbindelse i det tidsrommet der tunellrehabiliteringen vil pågå. Orientering planprosess Statlig plan Regjeringen oppfordrer til økt bruk av statlig plan i store samferdselsprosjektet. Hensikten er å redusere planleggingstiden og eventuelle konflikter. For statlige planer er KMD vedtaksmyndighet. Fordelen med utarbeiding av statlig plan er at arbeidet i flere kommuner blir synkronisert, noe som er en fordel mht. utarbeiding av NTP og dens bevilgninger. For komplekse områder er det mulig å utarbeide kommunedelplan med konsekvensområder. For områder med mindre utredningsbehov kan en gå rett på regulering. For å utnytte bevilgninger i NTP effektiv må målsetningen være å gå rett på reguleringsplan.  Statens vegvesen ønsker helst å legge opp til statlig planprogram for E10 Fiskebøl-Nappstraumen-Å. Planprogrammet er «planen for planleggingen» som bl.a. gjør rede for hvilke alternativer som skal reguleres og hvor det er behov for utredninger. Statens vegvesen ønsker en tilbakemelding fra berørte kommuner om det skal utarbeides statlig planprogram for prosjektet.

Spørsmål/innspill/avklaringer: 

Når kommunene sier ja til statlig planprogram betyr ikke det at man sier ja til statlig reguleringsplan. Dette er to adskilte prosesser. 

Når det gjelder medvirkning er det ikke noe forskjell om det blir utarbeidet kommunalt eller statlig planprogram. Medvirkningen blir ivaretatt på samme måten.

Vågan kommune gjør oppmerksom på at det er viktig å forklare på en pedagogisk måte hva et statlig planprogram er. Ellers kan en få inntrykket av at kommunene gir bort deler av sin planmyndighet. Statens vegvesen understreker at kommunene kan medvirke og påvirke vedtaket gjennom uttalelser til planprogramforslaget, selv om vedtaksmyndigheten overføres til KMD dersom det utarbeides statlig planprogram. Kommunene mener at en god forståelse for hva et statlig planprogram er for noe forenkler aksepten og forankringen i kommunen. Kommunene er positive til å gi tilbakemelding innen oktober 2018 om de ønsker statlig planprogram. Statens vegvesen ber kommunene om å oversende datoer for kommunestyremøtene slik at Statens vegvesen for oversikt over når en kan forvente aksept fra kommunene. 

Statens vegvesen ønsker tilbakemelding fra kommunene om politisk referansegruppe med ordførere som kommunenes representanter kan være en god måte å organisere kommunene på i planprosessen. Kommunene var positive til å bruke politisk referansegruppe som forum der den politiske ledelsen blir involvert i planprosessen. 

Statens vegvesen informerer om at det blir mye mer fokus på kostnader enn det har vært før. Dette betyr at selv om kommunene kommer med innspill/ønsker om tiltak i fm prosjektet er det ikke gitt at slike tiltak kan gjennomføres. Som eksempel nevnes det etterlyste gang- og sykkelveger i Vågan kommune (Multebærholmen-badestrand, Laupstad og Ørsnes). Det er ikke sannsynlig at det blir bevilget statlige midler til gang- og sykkelvegprosjekter ved siden av bevilgninger til E10.

Moskenes kommune etterlyser et varselsystem som varsler at syklister befinner seg i vegbanen. Spesielt nevnes det rasoverbyggene der det ikke finnes noen gang- og sykkelveg og der det ikke er mulighet for en separat løsning for myke trafikanter. Videre etterlyser kommunen strakstiltak mht. flaskehalser i forkant av E10 prosjektet. Kommunen er bekymret for trafikksikkerheten der E10 er på det smaleste.

Vågan kommune tar opp en hendelse der en campingvogn ble veltet av vinden på Gimsøybrua. Sjåføren kjørte på rødt lys og når brua var stengt. Det etterlyses tiltak som f.eks. bom som hindrer folk fysisk til å kjøre på rødt lys.

Moskenes kommune spiller inn at en bør vurdere nytt tunnelløp under Nappstraumen. Kommunen argumenterer at dette økonomisk sett ikke vil være noen stor forskjell om en tar opp fergedriften under tunellrehabilitering eller om det bygges nytt løp. Oppsummering Statens vegvesen oppfatter det slik at kommunene tilslutter seg forslaget å opprette politisk referansegruppe med den sammensetningen som var invitert til dagens møte. Statens vegvesen sender snarlig og senest innen 1.8.2018 brev til de 5 berørte kommunene hvor det bes om uttalelse til bruk av statlig planprogram. Gruppa var videre enig i at Statens vegvesen kan få tilbakemelding ila oktober 2018 om det er ønskelig med et statlig planprogram for kommunene.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.