Godt Nytt år 2019!

Skrevet av Administrator
05.01.2019 14:00 - OPPDATERT 06.02.2019 14:18

2018 er over, og 2019 ligger klar og venter på oss for at vi kan fylle det med innhold; nye historier, gode opplevelser, og ny viten, kunnskap og kompetanse.

2018 var globalt et urolig år, med igangsetting av handelsbarrierer mellom de største aktørene i verden. Frihandelsfyrtårnet USA tok den ledende rollen, og det første skrittet for å bygge ned global handel. Storbritannia gikk i gang med sitt Brexit prosjekt, som synes å få sin finale i 2019. Norge er en liten åpen økonomi, som er blant de nasjoner som er mest avhengig av fri verdenshandel. Vi er så få, at det kommer ikke noe særlig utav det, om vi bare skal handle med oss selv! Våre ressurser må selges på verdensmarkedet, og til gjengjeld gi oss en sterk økonomi for å kjøpe det vi trenger på det samme verdensmarkedet.

I Vågan var 2018 et meget aktivt år på alle måter. Total skatteinngang, (som indikator på aktivitetsnivå!), passerte 1 milliard kroner vs. 600 Mill i 2010. Justert ned for konsumpris, hadde vi et aktivitetsnivå som er 50% høyere enn i 2010. Stor byggeaktivitet, stabil befolkningstall, høyest bredbåndsdekning av alle regionsenterkommunene i Nordland. Av landets 428 kommuner ble Vågan nr. 159 på kommunebarometret, nr. 151 på NHOs kommune NM, og nr. 6. på kulturindeksen. Alle kommunens ca. 750 årsverk, fordelt på over 1000 ansatte, stod på for å levere gode tjenester i hele kommunen. Takk for deres gode innsats for hele befolkningen.

#digitalisering #automatisering #robotisering – mer innsats i 2019!
Har preget utviklingen av vårt samfunn de siste 30 årene, og etter hvert kommer all informasjonsbehandling til å foregå i digital form. Akersgatens avisimperier har skrumpet inn på papir, og det meste av utvikling og innholdsproduksjon skjer på de digitale plattformer. Altinn, digipost, nettbank, vipps og nettbrett brukes i dag av alle aldersgrupper for både informasjonsinnlegging og uthenting. App’er brukes til informasjonsinnhenting, rapportering og til underholdning. Alle offentlige aktører i Norge arbeider nå med å digitalisere sine informasjon og produksjonsprosesser, samt å ta i bruk nye verktøy og muligheter som denne utviklingen gir oss. Vi må gjøre som putti plutti pott sa det - Vil du være med så heng på! Vi i Lofoten har sett på at vår viktigste næring, fiskeriene har gjennomgått en ekstrem utvikling siden 60 tallet. Lofotfisket ble på sitt største utført av nærmere 30.000 personer, mens det i dag er rundt 2000 som lander ca. det samme Lofotkvantumet. Havbruksnæringen og landbruksnæringen har også blitt effektivisert gjennom bruk av automasjon og robotisering. Denne utviklingen fortsetter nå også på digitale plattformer. Enkelte offentlige instanser har nå automatisert og robotisert informasjonsinnhenting, søknadsbehandling og besvarelse av henvendelser. Vågan Kommune leder et prosjekt i velferdsteknologi som skal forbedre tjenestene som helse og omsorg sektoren tilbyr. Økonomiplanen for 2019 er digitalisert og ligger tilgjengelig på kommunens nettside.

#LOVE
Lofoten og Vesterålen har så lenge jeg har levd, vært begrep på et geografisk område hvor man er sammenføyd – jobber sammen om felles utvikling. Samarbeidet har vært på plass fra Lofoten støttet bygging av bru fra Stokmarknes i overenskomst om støtte om Lofast etterpå. Lofoten har støttet veipakke Hålogaland/Tjeldsund – Gullesfjord. Nå er det Veipakke Lofoten som står for tur i planarbeidet som skal pågå de neste 2 årene. Vi er 55.000 innbyggere som lever i de mest produktive havområder, med den vakreste natur og de største ressurser rett utenfor stuedøren. Det er viktig at vi samarbeider om å utvikle best mulig samferdsel inn til regionen og innad i regionen. Flyplass utredningen og KVU Hadselfjord blir en prøve på om vi kan klare å sette det som gagner helheten først, foran den enkelte kommune eller det enkelte sted.

#bærekraftigutvikling 
Er definert som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»
Det er viktig at all utvikling gjøres med tanke på at det ikke skal begrense kommende generasjoner sine muligheter. I Vågan er vi i gang med arbeidet med kommunedelplan for Svolvær som skal oppdateres i 2019. Byplan Svolvær ble enstemmig vedtatt i 2012, men må allerede nå oppdateres, og kommunedelplan for Kabelvåg skal utarbeides fra grunnen av. Samfunnsplan for Vågan skal rulleres, og trekke opp viktige strategier for fremtidens Vågan Kommune, innenfor alle områder av samfunnet vårt. Dette gjøres med spesiell fokus på bærekraftig utvikling. 

70% av de sysselsatte i Vågan jobber i det private næringsliv. Det er en styrke for vår kommune at vi har så mange ansatte i bedrifter som skaper verdier for samfunnet. Reiselivsnæringen i Vågan er i fortsatt stor vekst og utvikling – økt besøk i de siste årene har satt flere fellesgoder under press, og åpnet opp muligheten for etableringen av flere overnatting, opplevelse, restaurant og service arbeidsplasser. Det vil være viktig at vi i 2019 fortsetter å prioritere tiltak for besøksnæringen. Bygg og anlegg sektoren har flere oppdrag enn noen gang, og ventetiden for å få bygget hus er blitt lang. Flere leilighetsprosjekter har ferdigstillelse i 2019 og vil kunne avdempe noe på ventetiden for den som vil ha bolig, men det er viktig at kapasiteten innenfor sektoren styrkes. En av våre viktigste og største næringer er marin serviceindustri – denne sørger for at alle typer fartøy som betjener kysten av Nord-Norge kan komme til Vågan for å få nødvendig vedlikehold og oppgradering. Der satses mye på vekst innenfor marin sektor, og det vil ventelig være økt antall oppdrag for denne sektoren i fremtiden. Handel og service har hatt stor vekst de siste årene, og omsetningen i

Vågan ligger 17% over landssnittet, med særlig høy vekst de siste 3 årene. Det er viktig at utviklingstiltak fra denne næringen fortsatt følges tett opp, for å sikre økt attraktivitet til handel og service bedriftene, og for kommunen. Kompetanse og utdanning blir viktigere og viktigere for samfunnsutviklingen, og Lofoten Reiselivsfagskole, UIT, Nordland Kunst og filmskole er alle tilbydere av høyere utdanning i vår kommune som bidrar til at mange unge mennesker kommer til Vågan. Like viktig, er alle lærlingeplassene som våre bedrifter og kommunen tilbyr til dem som ønsker fagbrev innenfor ulike yrker. NESO tilbyr kompetanse innen bygg og anleggsfag, og utdanner hvert år et imponerende antall nye fagfolk gjennom sin vekslingsmodell. Lofoten Folkehøyskole er et viktig tilbud som tiltrekker seg unge mennesker som får oppleve hvor bra det er å bo i Vågan. Hvert år bosetter flere av elevene derfra seg i vår kommune.

I 2019 ferdigstiller Vågan Kommune, Strauman Oppvekstsenter. Det skal stå ferdig i februar. Ved Svolvær Skole skal der bygges nye lokaler for kulturskolen, og klasserom for skolen som etter planen skal være ferdig til skolestart. Vågan Lokalmedisinske senter med byparken institusjon, ny legevakt og samling av rehabiliteringsenhet er under bygging. Kabelvåg oppvekstområde igangsettes med bygging av barnehage for 72 barn, og deretter barneskole med plass for 350 elever. Ungdomsskolen bygges om og rehabiliteres, med ferdigstillelse i 2020. Der er satt av betydelige midler for asfaltering, reasfaltering, veirehabilitering, veilys skal oppgraderes, sykkel og gangsti skal endelig bygges fra Strømbrua og opp mot Stranda, der er avsatt 1,2 Mill for å fortsette jobben med stibygging til djevelporten i år og neste år. Det satses på nye rekrutteringstiltak i kommunen for å tiltrekke oss enda flere med rett kompetanse. Totalt sett satses det i 2019 på mange tiltak som skal gjøre det enda bedre å være innbygger, ansatt eller næringsaktør i Vågan Kommune i fremtiden.

Ønsker deg et godt nytt år

Eivind Holst 
Ordfører

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.