Hva skjer med Rækøya?

Skrevet av Administrator
07.01.2019 22:00 - OPPDATERT 06.02.2019 14:18

– En eventuell bygging av molo og kai på Rækøya vil få store konsekvenser for Kabelvågsamfunnet, skriver Camilla Johansson.

En plan for bygging av kai og molo på Rækøya skal behandles politisk. Høringsfristen for innspill er satt til 11.01.2019. En eventuell bygging av molo og kai på Rækøya vil få store konsekvenser for Kabelvågsamfunnet og Rækøya som friluftsområde.

I saksfremlegget fra utbygger (Erling Rokkan og B&E senteret) er det en forutsetning for bygging av kai og molo at masseuttaket på Rækøya utvides slik at en stor del (hele?) Rækøya benyttes til masseuttak, dvs sprenges bort. Et eventuelt vedtak om tillatelse til bygging av kai og molo er en tilrettelegging for dette.

Rækøya er i dag et bynært, variert friluftsområde med et rikt dyreliv. Her er for eksempel observert både oter, skarv, havørn, nise og knølhval, noe som ikke nevnes i konsekvensutredningen fra utbygger. Området er velegnet for mange ulike brukere, fra barnefamilier til eldre. Et kystnære friluftsområde i nær tilknytting til bebyggelse er noe unikt og verdifullt som må tas vare på å gjøres enda mer tilgjengelig enn det er i dag. Det legges ofte mer vekt på friluftsområder knyttet til mark og fjell enn kyst, noe som gjør området på Rækøya spesielt. Andre kystnære områder nære bebyggelsen er enten vanskelig tilgjengelig, bebygd eller brukes til industri. Det er derfor viktig at man ikke legger til rette for utvidet masseuttak på Rækøya og at området beholder sin status som friluftsområde slik det står i reguleringsplanen fra 1997.

I følge saksfremlegget skal seilingsleia mellom Rækøya og holmene utenfor fylles ut og bygges igjen. Dette er en naturlig og trygg ferdselsvei for båttrafikk og en stor del av skjærgården mellom Kabelvåg og Ørsvåg. Hvis leia stenges vil det være i konflikt med annen næringsvirksomhet som i dag drives i området. Det gjelder for eksempel turistvirksomhet, opplæring i tradisjonsbåtbruk og kajakkpadling. Det er også i konflikt med et mangfold av fritidsaktiviteter for lokalbefolkningen. Innerleia er et trygt og fint alternativ for fritidsbåter og friluftsområdet i Ursvika vil skjemmes av en stor industrihavn tett på badeplassen.

Utbyggingen av kai og molo på Rækøya legger til rette for båttransport av masseuttak, og forutsetter økt masseuttak for å være lønnsom. En utbygging av havnen vil føre til en økning av tungtrafikken gjennom Kabelvåg, siden noe masse transporteres lokalt. I dag kjører det i snitt 65 tungtransporter pr dag gjennom Kabelvåg, dersom det bygges havn vil denne trafikken øke til 95 tungtransporter pr dag. Trafikken går gjennom boligområder og forbi idrettshall, skole og barnehage. Masseuttaket og tungtrafikken er problematisk for de som bor i området både pga støy og støv. Trafikken gjør veien utrygg for barn og unge.

Det er viktig å poengtere at Betong & entreprenørsenteret ikke er avhengig av havnen siden betongelementene uansett må transporteres med bil. Dette ble sagt av Erling Rokkan på folkemøtet 11.12.2018. Masseuttaket drives i dag av Lofotpukk AS, og utfra opplysninger gitt  på folkemøtet 11.12.2018 er det noen få ansatte som driver med masseuttak og transport. Det er altså ikke driften av B&E-senteret som er begrunnelse for utbygging av havnen.

En industrihavn av denne størrelsen forutsetter fremtidig bruk. I følge saksfremlegget er det industri man legger til rette for. Arbeidsplasser er viktig, men er Kabelvåg tjent med et industriområde på Rækøya? Har Vågan kommune bruk for enda en industrihavn og industriområde, nå som Osan Syd utvikles?  Det må finnes plasser som er bedre egnet til denne typen virksomhet i så fall. Et svært industriområde på Rækøya vil føre til økt trafikk gjennom boligområder i Kabelvåg, og Rækøya som friluftsområde vil være borte for alltid.

Det er viktig å rekruttere nye tilflyttere til kommunen og mange faktorer spiller inn her. Muligheten til et rikt og aktivt friluftsliv og nærhet til natur er noe av det som trekker unge familier til Lofoten, derfor må vi ha lett tilgjengelige kystnære friluftsområder for alle.

Et eventuelt vedtak om tillatelse til bygging av kai og molo på Rækøya er en tilrettelegging for masseuttak på hele Rækøya og et fremtidig industriområde på øya. Ut fra argumentene over mener jeg at det ikke må vedtas bygging av kai og molo på Rækøya. Rækøya og seilingsleia må bevares av hensyn til andre næringsvirksomheter, lokalbefolkningen og fremtidige beboere i Kabelvåg.

 
Camilla Johansson

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.