Nina Sandberg.

Ingen skal falle ifra på grunn av medfødte lærevansker

Skrevet for Redaksjonen
03.12.2019 13:00 - OPPDATERT 03.12.2019 19:02

LESERINNLEGG: I så godt som hvert eneste klasserom i landet sitter minst en elev med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. Uten tilpasning og hjelp fratar vi disse barna muligheten til å lese, skrive og regne like godt som andre. Og dessverre får veldig mange av dem for lite, for dårlig, eller helt feil hjelp av skolen.  Selv om skolene er lovpålagt tilpasset opplæring, mangler mange den riktige kompetansen.  Dette kan igjen skape problemer for videre utdanning, mulighetene på arbeidsmarkedet og NNina Ninasosialt.

Organisasjonen Dysleksi Norge har derfor laget et opplegg til hjelp for skolene. Sammen har dyslektikere, foreldre og fagfolk funnet fram til tiltak som faktisk virker. Det handler kort sagt om systematisk satsing på elevene, gjennom forankring i skoleledelsen, planer for kompetanseheving, gode læremidler, godt læringsmiljø, rutiner for kartlegging og oppfølging, tilrettelegging ved prøver og godt skole-hjemsamarbeid. Dysleksi Norge sertifiserer Dysleksivennlige skoler, som oppfyller de nødvendige kriteriene.

I Arbeiderpartiet ser vi at Dysleksivennlige skoler har velfungerende systemer for å følge opp alle elever med vansker. Systematisk jobbing for at ingen faller fra, kommer alle elever til gode. Derfor støttet vi nylig i Stortinget et forslag fra SV om at regjeringen skal legge fram plan om at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige. Arbeiderpartiet foreslo i tillegg, i samråd med Dysleksi Norge, at spesifikke språkvansker inngår.

Det trengs systematisk arbeid for å sette alle skoler i stand til å gi elevene rett hjelp, det skjer ikke av seg selv. Partiet Høyre er godt kjent med at mange skoler mangler den nødvendige kompetansen. I valgkampen i høst, kjørte nemlig Høyre en landsdekkende kampanje, som forkjempere for nettopp Dysleksivennlige skoler. Høyre ville sørge for at kommuner i hele Norge skulle bli dysleksivennlige, og talte varmt frampå om dette i innlegg i lokalavisene fra Lindesnes til Sortland.  Oslo kommune fikk kritikk av Høyre, som mente det var «forbausende tafatt at det kun er 5 skoler i Oslo i dag som er sertifisert som dysleksivennlige av Dysleksi Norge». Høyre lovte å ta et tak for at flere lærere og skoleledere i Oslo skulle få kompetanse om dysleksi og dyskalkuli.

I Arbeiderpartiet er vi enige i Høyres valgkamperklæring 2019: En dysleksivennlig skole er en god skole der alle elever opplever kunnskap og mestring, ikke nederlag.

Derfor hadde vi sett fram til at Høyre på Stortinget noen få måneder senere handlet som de lokale listekandidatene fra Høyre tok til orde for, og faktisk støttet et forslag som reelt ville bidratt til dysleksivennlige skoler over hele landet. Dessverre stemte både Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti imot representantforslaget.  Arbeiderpartiet vil uansett fortsette å jobbe for å sikre alle elever og lærlinger like muligheter og likeverd.  

Nina Sandberg
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Utdannings- og forskningskomiteen