Foto: Fida Amin

La fire mindreårige Lofot-barn få tilbake pappaen sin

Skrevet for Redaksjonen
31.10.2019 21:00 - OPPDATERT 01.11.2019 14:02

LESERINNLEGG: Grytidlig en morgen, mens familien ennå sov, kom politiet til Ahmad Cherafeddine på Fygle i Lofoten for å sende ham ut av landet.  Fire norske mindreårige barn ble med ett farløse. Ahmad har bodd i Norge i 22 år, arbeidet og betalt skatt til det siste. Å oppgi falsk identitet er en forbrytelse uten foreldelsesfrist. 

Barna på Fygle er ikke de eneste som den norske staten har gjort foreldreløse. De siste fem årene har mer enn 2500 andre barn lidt samme skjebne, ifølge NRK. Og flere skal det bli, for i statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa å bevilge 50 mill til å ”bygge ned restanser ” i saker om tilbakekall av statsborgerskap. 

Behandlinga som staten ved utlendingsmyndighetene har gitt de fire barna på Fygle – og de 2500 andre, og de nye barna som justisdepartementet planlegger å ramme i framtida, er imidlertid i strid med FNs barnekonvensjon og med norsk lov. Norge har underskrevet FNs konvensjon om barns rettigheter og gjort den til lov. Barnekonvensjonen har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre. Myndigheter, enkeltpersoner og organisasjoner skal dermed følge disse bestemmelsene.

Artikkel 9.1 i barnekonvensjonen sier: ”Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.”

Rødt oppfordrer derfor alle partiene på Stortinget om å stille forslag om at hensynet til barns beste, slik FNs barnekonvensjonen slår fast, skal gå foran andre hensyn, og å be regjeringa gi UDI og UNE instruks om dette. De fire barna på Fygle, som lovstridig er gjort foreldreløse,  må umiddelbart få pappaen sin tilbake!

Laura Johanne Olsen, 
Rødt Vågan