Slik ser den planlagte fyllingen med vaskehall på Pundslett ut.

Reagerer på protester mot vaskehall på Pundslett

Skrevet av Morten Moe
07.01.2021 10:00 - OPPDATERT 07.01.2021 18:02

Nå reagerer Gunnar Aarstein på vegne av innbyggerforeningen i Austre Vågan.

Han har nå skrevet brev til planavdelingen i kommunen med kopi til Statsforvalteren både i Nordland og Troms og Finnmark, der han mener at et avslag på dispensasjon vil være jevngodt med vedtak om nedlegging av Austre Vågan.

Dette er brevet Aarstein har sendt til overnevnte:

Høringssvar – Søknad om dispensasjon for tiltak i LNF 1-område – industribygg og fylling i sjø, Gbn 32/17, 18, 19 23

Austre Vågan Innbyggerforening vurderer det som avgjørende for at drifta ved Pundslett-anlegget opprettholdes på sikt, at Nordlaks får bygge vaskehallen for luseskjørt på denne tomta, i stedet for i annen kommune. Dette er igjen helt avgjørende for fortsatt arbeid, skole, butikk og bosetting i Austre Vågan.

Vi anbefaler derfor at dersom det ansees nødvendig med dispensasjon, gis det dispensasjon for utfylling i sjø ved siden av eksisterende industribedrift på Pundslett, som omsøkt, samt for uttak av stein i massetaket i Kjerstihaugen.

Til grunn for gjeldende ”Arealplan for Vågan med kystsonen 2017 - 2029” lå bl.a. St..meld 5: ”Levende lokalsamfunn for fremtiden” og St.meld 18: ” Berekraftige byar og sterke distrikt”. Et avslag på dispensasjon vil være jamngodt med vedtak om nedlegging av Austre Vågan og i strid med overordnede føringer så vel som Arealplan for Vågan. Hele intensjonen med gjeldende arealplan-vedtak for disse to områdene var å sikre grunnlaget for den planlagte utviklingen av næringsvirksomheten på Pundslett. Vi forstår derfor ikke at det skulle være nødvendig med dispensasjon: 

Utfylling i sjø: Dette sjøarelaet, nevnt BN11.4 arealplanen, ble regulert til næringsområde, nettopp for å brukes til Nordlaks sitt bygg. Den planlagte fyllinga holder seg innenfor det regulerte området, selv om massene som skal fylles er justert opp i forhold til tidligere beregninger.

Massetaket i Kjerstihaugen: Dette skal benyttes slik det er regulert i gjeldende arealplan.  Massetaket, benevnt BRU 11.2 i arealplanen, er konsekvensutredet og vedtatt, med påskrift om at driftsplanen skal avklares med berørt reinbeitedistrikt. Det betyr ikke at massetaket ikke kan benyttes pga reindrift. Massetaket kommer heller ikke i konflikt med reintrekkvei. Den veien slutter ved brua mellom Hinnøya og Årsteinøya.

Gunnar Aarstein
Leder Austre Vågan Innbyggerforening