Skal landets største fiskevær forsatt være ei fiskerihavn?

Skrevet for Redaksjonen
25.11.2019 09:00 - OPPDATERT 25.11.2019 15:02

KRONIKK: De siste sesongers vinterfiske har befestet Henningsværs posisjon som landets største fiskevær. Henningsvær som mottak for mengder hvitfisk. Særlig er skreifisket en pengemaskin på nasjonalt nivå, og genererer verdier i milliardklassen. I tillegg til dette flyter Henningsvær på toppen av turistbølgen som skyller innover Norge, og særlig Lofoten.

Men midt i denne turistvinden må ingen glemme at det er fiskeriet som har skapt og utvikler Henningsvær. Uten fiskerier – ingen turistmagnet. Derfor er det meget betimelig å reise spørsmålet: Hvordan skal fiskeværet Henningsvær utvikles i fremtiden??

De fleste av dagens kommersielle fiskemottak i Henningsvær drifter på dispensasjon. Henningsvær havn er ikke bygget for å tilfredssstille dagens krav til mottak og avfallshåndtering. Nye moderne fartøy må ha en havn som muliggjør leveranser. Der er Henningsvær akterutseilt. Alle som går rundt i havna i mars måned kan med selvsyn se restene etter fiskeriet som skvalper i fjærsteinene. Det er neppe dette turistene kommer til Henningsvær for å se.

Den dagen fiskeribedriftene forsvinner, forsvinner også båtene, og tilbake står Henningsvær som en ren turistdestinasjon. Men uten fiskebåtene, –mottakene og kulturen, vil neppe Henningsvær bestå lenge som en attraksjon for tilreisende. Henningsvær som en attraktiv plass å bo på forsvinner. Hvem i himmelens navn drømmer om å være bofast i «Disenyland» og være «vertskap» for all verdens turister? Dagens ungdom har større tanker om livet enn det. Med dette vil grunnlaget for skole, barnehage og daglivare forvitre og forsvinne. 

Henningsvær MÅ derfor utvikles til en moderne og attraktiv fiskerihavn som tiltrekker seg ny fiskerivirksomhet og arbeidsplasser. Dette er ikke mulig i nåværende havn. Det må anlgges ny moderne infrastruktur utenfor eksisterende havn. Riksantikvarens fredningsinitiativ, som i hovedsak ønsker fredning av kulturmiljøet i tilknytning til eksisterende havn, trenger ikke å være til hinder for en større satsing i utviklingen av fiskeriet.

Snarere tvert om. En kulturmiljøfredning forutsetter en utvikling av nettopp kulturmiljøet. Men eksisterende havn i Henningsvær er ikke egnet for morderne fiskeridrift og særlig ikke når dette skal være «turistvennlig». Først og fremst trenger Henningsvær ei ny havn for å fortsatt kunne være «Lofotens pengemaskin». 

Hvordan kan så dette gjøres? Dette er ingen nye tanker. Allerede for 70-80 år siden ble tankene om å anlegge en ny fiskerihavn vest for Heimøya vurdert. Grunnskisser og plantegninger er allerede produsert men har støvet ned i årtier. Disse viser at grunnforholdene og avstandene mellom Heimøya og Vesterøyan (se kart) er meget gunstig for å anlegge molo og vern mot været i fra sør og vest. Vesterøyane er også en gunstig base for en kommende utvikling av fremtidens fiskeindustri. En slik utvikling vil kunne sees i kombinasjon med gjestebåttrafikk i området og gjøre Henningsvær til ei naturlig og trygg havn. 

En flytting av fiskeriet til en ny havn vest av dagens Henningsvær, vil også gjøre det mulig å utvikle «gamle» Henningsvær til en turristattaksjon i tråd med Riksantikvarens intensjoner med kulturmiljøfredningen. Dagens hodepine, parkeringsarealer, vil også kunne finne sin løsning i en slik utvikling. 

En omlegging som skissert krever satsing. Stor satsing. Men hva så? En slik satsing vil i nasjonal sammenheng være en dråpe i havet. Men en omlegging som antydet krever at vi har lokale og regionale politikere og næringsutviklere som har visjoner, og som SER og FRONTER behovet for utvikling av fiskeriet i og rundt Henningsvær. Jeg har frem til nå ikke registrert at noe politisk initiativ er tatt når det gjelder utvikling av fiskerinæringen i Henningsvær? Har Vågan og Lofoten rett type mennesker i de posisjoner som er avgjørende for en næringsutvikling som betyr noe?

Så langt har det handlet om å stappe Henningsvær enda fullere med turister. På det området er metningspunktet i ferd med å nås. Vi vet også at det er ikke mye som skal til (feks en sterk kronekurs) så synker turisttallene. Sammen med turistene forsvinner «fløteskummerne» som har tjent turistpengene. Det er da hvor en moderne fiskerihavn er livsviktig for Henningsvær og Lofoten. 

Jeg oppfordrer derfor lokale politikere og næringsinteresser til å tørre å tenke store tanker (de er faktisk ikke så stor) og nå ta et initiativ for å reise behovet og interessen for å utvikle en ny fiskerihavn i Henningsvær snarest mulig. Vi trenger både tøffe visjonære politikere og næringsinteressene med i dette arbeidet. I tillegg må alle aktører som har investeringsevne og –vilje nå se mulighetene som ligger i dette. Fremtidens Henningsvær kan fortsatt være motoren i Lofoten, både når det gjelder turisme men ikke minst fiskeriet. 

Men det krever mot og handling. Har vi det fortsatt i Lofoten?

Johannes Nytrøen

 

OM FORFATTEREN
Johannes Nytrøen er pensjonert offiser i Forsvaret og tilflyttet Henningsvær. Nytrøen har i 40 år arbeidet i Forsvaret, i hovedsak med planlegging på operasjonelt og strategisk nivå