Slik gjør du: Oppskrift på å gjøre om attraktivt friluftsområde til steinbrudd

Rækøya, en oppsummering. Vi har skrevet og debattert med mange, mange ord de siste månedene. Nå er det tid for kortform.

Slik gjør du: Oppskrift på å gjøre om attraktivt friluftsområde til steinbrudd

 • Lokke med mange fremtidige mulige arbeidsplasser
 • Nedsnakke Rækøyas attraktivitet som friluftsområde
 • Fortelle en historie om Kabelvågsamfunnet i krise 
 • Vise til kommunens behov for stein, men ikke fortelle at mye av steinen fra Rækøya skal skipes ut av kommunen.
 • Påstå at virksomheten på Rækøya gir en stor miljøgevinst
 • Underkommunisere økt tungtrafikk som følge av økt masseuttak
 • True med at eksisterende arbeidsplasser kan gå tapt uten en omregulering
 • Føre en stråmannargumentasjon om at det å bevare Rækøya som friluftsområde er det samme som å være imot eksisterende industri og utvikling av ny industri.
 • Unngå å fortelle størrelsen på allerede regulert område til næring (130 mål)

Her er de viktigste argumentene for å la være: 

 • Ny industri med nye arbeidsplasser er velkommen og det betydelige arealet (130 mål) som følger av dagens regulering gir rom for mange nye bedrifter.
 • Rækøya er i dag et attraktivt naturområde hvor også opplevelsesbasert næring har en betydelig virksomhet. Det må vektlegges.
 • Dagens Kabelvågsamfunn er en unik suksesshistorie med stadig flere unge tilflyttere som trives godt her. Helt unikt i norsk sammenheng. Noe gjør at disse kommer hit – og blir. Unike naturkvaliteter med både fjell og hav er nærliggende å trekke frem.
 • Stein fra eksisterende brudd i kommunen vil dekke behovet i 20 – 30 år hvis steinen brukes lokalt.
 • Bærekraft handler både om klima og naturmiljø. I det skisserte prosjektet er klimaeffekten ved lokal produksjon av masser marginal, men miljøødeleggelsen stor og irreversibel.
 • I forslag til ny kommunedelplan er det dokumentert at tungtrafikken gjennom boligstrøk vil øke dersom alternativ 1 eller 3 vedtas, noe som vil redusere bokvaliteten i Kabelvåg.
 • På folkemøter i Kabelvåg er det flere ganger bekreftet at B&E senteret ikke er avhengige av steinen fra Rækøya, samt at de ikke bruker den i dag.

Prosessen rund reguleringsplanen har vært god, med god medvirkning av Kabelvågs innbyggere. I spørreundersøkelser peker folk på at de viktigste kvalitetene med å bo her er nærhet til friluftsområder både ved sjøen og i marka. På spørsmålet om Rækøya mener et klart flertall at området må beholde sin status som friluftsområde.

Vi er veldig fornøyde med at flertallet av Vågans politikere ser ut til å ha fattet den eneste riktige avgjørelsen i denne saken som er å beholde dagens regulering av området.

Les mer om:

Rækøya Kommunedelplan