– En stor del av økningen de siste par årene skyldes nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, der en stor andel har gått over til uføretrygd, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavne

Vi blir stadig flere uføretrygdede

Skrevet av Morten Moe
16.02.2020 09:00 - OPPDATERT 16.02.2020 21:02

Det er en økning på 3,7 prosent. Opp til i alt 20.519 mottakere, eller 13,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Økningen i Nordland er omtrent som for landet som helhet, hvor antallet økte med 3,8 prosent. I landet er det registrert 352 197 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.
I VÅgan er det per 31.12 754 personer som er uføretrygdede, det er en oppgang på 23.

– En stor del av økningen de siste par årene skyldes nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, der en stor andel har gått over til uføretrygd, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes.
– Videre må veksten i antall uføre også sees i sammenheng med aldringen av befolkningen.

STØRST ØKNING 50-54 ÅR
Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i de fleste aldersgrupper, unntakene var aldersgruppene 18-19 år, 60-64 år og 65-67 år. Størst økning i uføreandel har det vært for aldersgruppen 50-54 år.

Av Nordlands 20 519 mottakere av uføretrygd, befinner en tredel seg i aldersgruppen 50-59 år. For unge under 30 år har antall uføretrygdede mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Ved utgangen av 2019 er 2,8 prosent av unge mellom 18 og 29 år uføretrygdet.

STORE FORSKJELLER MELLOM KOMMUNENE
Det er store kommunevise forskjeller i andelen uføretrygdede. I seks av fylkets kommuner er det nedgang i uføreandelen, mens øvrige kommuner har økning fra samme periode i fjor. Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er i Ballangen med 24,6 prosent, mens andelen i Bodø er på 9,6 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, utdanningsnivå og alderssammensetning forklarer noe av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Stavnes.
       
Kommune/Bydel Desember 2017 Desember 2018 Desember 2019 Antall Prosent
1856 Røst                    41                         39                         45                        6       15,4%
1857 Værøy               46                          47                         48                        1        2,1%
1859 Flakstad          104                        118                        106                   -12     -10,2%
1860 Vestvågøy       852                       867                       863                    -4      -0,5%
1865 Vågan             720                        731                        754                     23       3,1%
1874 Moskenes        69                         73                         79                         6       8,2%