I følge beregninger vil ikke et tietasjers bygg på Purkholmen gi skygger andre steder enn i havet. Illustrasjon: Asplan Viak AS

Vil åpne for 10 etasjer på Purkholmen

Skrevet av Mari Rokkan
05.07.2019 12:00 - OPPDATERT 13.07.2019 01:39

Asplan Viak mener et høyhus på Purkholmen vil kunne danne en portal i forbindelse med innselingen til byen sammen med Ringnes-hotellet.

I forbindelse med at selskapet er i oppstartsfasen av utarbeiding av detaljregulering av nordre del av Purkholmen, har Asplan Viak AS sendt inn en høringsuttalelse om revideringen av byplanen på vegne av Cetho Eiendom.

– I forbindelse med reguleringsarbeidet har vi gjort noen innledende mulighetsstudier som viser at dette neset har et stort potensial for utvikling av en mer urban og vertikal arkitektur, og at dette vil kunne berike Svolvær som by, skriver selskapet.

– Purkholmen er et tett boligprosjekt under utvikling, og en eksponert landskapsform. Neset er svært synlig ved innseiling til byen, og «snakker med» tilsvarende nes Bekkholmen i nord. På Bekkholmen har Ringnes planlagt et høyt bygg på 14 etasjer. Byformmessig mener vi at det vil fungere godt å åpne for vertikal bebyggelse også på nordenden av Purkholmen, slik at disse to prosjektene sammen kan danne en slags portal i forbindelse med innseiling til byen. 

STØRRE SENTRUM
Selskapet mener imidlertig at et eventuelt høyhus på Purkholmen ikke bør overskride 10 etasjer.

– Bebyggelse på Purkholmen bør være noe lavere enn på Bekkholmen, slik at man får en oppbygging mot selve sentrum. Gjeldende plan for Purkholmen legger til rette for en rekke lavblokker på 5-6 etasjer som stopper på nordenden av neset. Formmessig er dette en uavsluttet struktur, som ikke gir noen markant avslutning av neset som landskapsform. Dette kan med fordel endres i ny byplan og kommende regulering, og vil gi det stadig mer urbane Svolvær et helhetlig uttrykk, påpekes det.

Selskapet ser også at sentrumssonen utvides til å også inkludere Purkholmen.

– I forslag til byplan er det etablert en «indre by» som omfatter hele det sentrale Svolvær, inkludert industri-, nærings- og småhusbebyggelse. Det er knyttet bestemmelser og krav til uterom, parkering og så videre til denne sonen. Dette vurderer vi som et godt grep. Videre er det utarbeidet et kart som viser avgrensing av sentrumssonen. Denne omfatter areal avsatt til sentrumsformål samt området sør for sentrum/ Vorseøya hvor man ønsker at handel skal lokaliseres som del av sentrum. Vi mener det er naturlig av Purkholmen inngår i denne sonen, ettersom det her er tenkt tett og urban boligbebyggelse med fellesfunksjoner og eventuelt noe næring, skrives det.

– I byplan for Svolvær er området fra og med Purkholmen og sørover avsatt til «kombinert bebyggelseog anleggsformål», mens arealet lengre nord er avsatt til «sentrumsformål». Vi mener at Purkholmen vil kunne bli den naturlige starten i sør for den tette byen Svolvær, jamfør drøfting over når det gjelder byform og høyhus. Dette bør gjenspeile seg i funksjon, slik at Purkholmen avsettes til «sentrumsformål» i plankartet. Sentrumsformål omfatter forretninger, boligformål, kontor, tjenesteyting, offentlige formål, privat service og tjenesteyting som turistformål, legges det til.

– Purkholmen er et nes som strekker seg mot nordøst. På grunn av denne gunstige beliggenheten vil man her kunne etablere høyere bebyggelse uten at den kaster skygge på andre prosjekter eller viktige byrom. Skyggen vil utelukkende kastes på sjøen.

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.